07

Igły Royal AK – M1 0,35mm

1.30 32.00 

Igły Standard – M1 0,35mm

1.30 32.00 

Kartridże Elite Evo M1 0,35mm

35.00 115.00 

Kartridże Elite II Magnum- M1 0,30mm

33.00 155.00 

Kartridże Elite II Magnum- M1 0,35mm

33.00 155.00 

Kartridże Elite Magnum- M1 0,30mm

29.00 145.00 

Kartridże Elite Magnum- M1 0,35mm

27.00 145.00 

Kartridże EZ MAGNUM- M1 0,35mm

22.50 135.00 

Kartridże EZ MAGNUM- M1 0,35mm

22.50 130.00 

KARTRIDŻE EZ Revolution – MG 0.35mm

29.00 127.00 

Kartridże EZ V-Select – M1 0,30mm

30.00 126.00 

Kartridże EZ V-Select – M1 0,35mm

33.00 152.00